Editorial Board

  • Share:
Visited: 

Chairman: JIANG Shigui

Vice-Chairman:  LI Laihao 

Editorial Board Members

WANG Qingyin

SUN Xiaowen

LIU Qing

LIU Yingjie

ZHUANG Ping

MAI Kangsen

YANG Lin

YANG Jian

LI Jieren

LI Chunhou

LI Zhuojia

WU Shuqin

HE Jianguo

QIU Yongsong

ZOU Guiwei

ZHANG Si

ZHANG Guofan

ZHANG Xianliang

CHEN Liqiao

CHEN Songlin

CHEN Xuezhong

CHEN Xinjun

LIN Qin

LIN Xiaotao

JIN Xianshi

ZHAO Fazhen

GUI Jianfang

JIA Xiaoping

XU Pao

GUO Genxi

TANG Qisheng

HUANG Liangmin

CHANG Yaqing

ZHANG Chaohua 

XUE Changhu


Editoial Office Members

LI Laihao 

      Editor-in-Chief, Research Professor, Deputy Director of South China Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences

      E-mail: laihaoli@163.com


AI Hong 

      Editorial Director, Research Professor

      E-mail: aihong@scsfri.ac.cn


ZHANG Liping

      Responsible Editor/English Editor, Assistant Research Fellow

      E-mail: candychang1983@163.com


YAN Shuai

      Responsible Editor, Assistant Research Fellow

      E-mail:157421863@qq.com


JIANG Rui

      Responsible Editor, Assistant Research Fellow

      E-mail: jr1017241007@126.com


RONG Hui

      Editor, Associate Research Professor

      E-mail: ronghui8915@163.com 


  • Share:
Visited: